Teds – Make Magazine

Teddy Boy Fashion Story - Make Magazine - Model Zhenya Migovych I Greg Sorensen I Fashion & Beauty Photographer I NYCTeddy Boy Fashion Story - Make Magazine - Model Zhenya Migovych I Greg Sorensen I Fashion & Beauty Photographer I NYCTeddy Boy Fashion Story - Make Magazine - Model Zhenya Migovych I Greg Sorensen I Fashion & Beauty Photographer I NYCTeddy Boy Fashion Story - Make Magazine - Model Zhenya Migovych I Greg Sorensen I Fashion & Beauty Photographer I NYCTeddy Boy Fashion Story - Make Magazine - Model Zhenya Migovych I Greg Sorensen I Fashion & Beauty Photographer I NYCTeddy Boy Fashion Story - Make Magazine - Model Zhenya Migovych I Greg Sorensen I Fashion & Beauty Photographer I NYCTeddy Boy Fashion Story - Make Magazine - Model Zhenya Migovych I Greg Sorensen I Fashion & Beauty Photographer I NYCTeddy Boy Fashion Story - Make Magazine - Model Zhenya Migovych I Greg Sorensen I Fashion & Beauty Photographer I NYC